Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1. Cấp giấy phép xây dựng- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1:Người đi đề nghị cấp giấy phép xây dựng xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2:Cán bộ Địa chính-Xây dựng của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
+ Bước 3:Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì UBND cấp xã thực hiện cấp phép xây dựng và cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Cách thức thực hiện: người có yêu cầu, đề nghị trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
+ Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu
+ Bản vẽ thiết kế xin xây dựng.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
- Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp Giấp phép xây dựng (Phụ lục 04).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật xây dựng
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
+ Thông tư số 03
2. Xác nhận tình trạng nhà ở
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1:Người đi đề nghị xác nhận xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Bước 2:Cán bộ Địa chính-Xây dựng của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ trình UBND cấp xã xác nhận tình trạng nhà ở
+ Bước 3:Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị xác nhận trạng nhà, đất  (01 bản chính)
+ Các giấy tờ liên quan đến thửa đất  (01 bản chính)
+ Sơ đồ hiện trạng nhà và đất (01 bản chính)
+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận của UBND cấp xã
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây dựng.
+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
+ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
+ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng
3. Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng
+  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu)
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; trường hợp sửa chữa,cải tạo công trình yêu cầu phải có GPXD, thì cần phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cữ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ; riêng Đơn xin cấp GPXD nộp 02 bản.
  - Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
  - Lệ phí: không
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp GPXD
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính-
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
4. Xác nhận đơn xin cải tạo nhà ở
+ Bước 1:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:  UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu)
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; trường hợp sửa chữa,cải tạo công trình yêu cầu phải có GPXD, thì cần phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cữ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ; riêng Đơn xin cấp GPXD nộp 02 bản.
  - Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
  - Lệ phí: không
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp GPXD
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính-
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
5. Xác nhận quyền sở hữu nhà ở
+ Bước 1:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:  UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; trường hợp sửa chữa,cải tạo công trình yêu cầu phải có GPXD, thì cần phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cữ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp GPXD
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính-
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
6. Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ
+ Bước 1:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:  UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; trường hợp sửa chữa,cải tạo công trình yêu cầu phải có GPXD, thì cần phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cữ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp GPXD
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính-
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
7. Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ
+ Bước 1:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:  UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
8. Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường
+ Bước 1:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
+ Bước 2:  UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
+ Bước 3:cá nhâ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn
+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được UBND có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003