Công bố quy hoạch phân khu 8- Trung tâm đô thị mới phía đông thành phố tam kỳ

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới phía Đông thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; UBND thành phố Tam Kỳ đãchức lễ công bố đồ án Quy hoạch nêu trên với nội dung cụ thể như sau: 
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt. Toàn bộ phân khu 8 có diện tích quy hoạch 940 ha, chỉ tiêu dân số khoảng 18.000 người; chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II. Toàn bộ phân khu 8 được phân thành 4 khu chức năng: Khu vực 1: khu vực hai bên đường Điện Biên Phủ từ đường ven sông đến khu vực đồng lúa phía Bắc phân khu 8 (quy mô diện tích khoảng 179 ha); Khu vực 2: từ Tượng đài Mẹ VNAH đến kênh Đông và khu vực hồ Sông Đầm (khoảng 425 ha); Khu vực 3: từ đường ven sông đến ranh giới khu  tổ  vực 1, khu vực 2 (229 ha) và  Khu vực 4: từ đường ven sông đến giáp sông Bàn Thạch (107 ha). Nguồn lực thực hiện quy hoạch và triển khai các hạng mục gồm: ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương; nguồn vốn ODA; nguồn ngoài ngân sách, nguồn đóng góp khác, nguồn vốn khác.
Download:files/4185_QD_UBND_QHPK_8-_Trung_tam_do_thi_moi_phia_Dong_thanh_pho.pdf