Công bố quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2000) tại phường Trường Xuân - phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

        Ngày 25/4/2017 UBND thành phố ban hành Quyết định số 6413/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 2 (tỷ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố đồ án quy hoạch đúng theo trình tự luật định. Đây là một nhiệm vụ quan trọng về công tác Quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố Tam Kỳ, đáp ứng điều kiện để tổ chức, quản lý thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, triển khai hạ tầng khung đồng bộ để góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ hoàn chỉnh đô thị loại 2 và hướng đến tầm nhìn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam, đô thị Thủ phủ xanh - Phát triển bền vững.

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU 2 PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN - PHƯỜNG HÒA THUẬN