V/v giới thiệu mẫu nhà ở phòng tránh bão lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

     

 Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung; Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh; Công văn số 699/SXD-QLHT ngày 24/9/2014 của Sở Xây dựng về giới thiệu mẫu nhà ở phòng tránh bão, lụt.
    Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ gửi mẫu nhà điển hình trên đến UBND các xã, phường giới thiệu cho các đối tượng tham khảo; tùy theo điều kiện thực tế các hộ gia đình có thể tham khảo mẫu nhà truyền thống tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở cho phù hợp với hoàn cảnh từng hộ.
    Phòng giới thiệu mẫu tham khảo qua Qoffice, website của Phòng: http://quanlydothitamky.gov.vn. Kính đề nghị UBND các xã, phường truy cập Qoffice, website của Phòng để tải tài liệu và phổ biến (niêm yết tại trụ sở UBND,…) cho người dân được biết để tham khảo áp dụng xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở trong điều kiện phù hợp.
     Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.
Tải xuống:
files/294_pho_bien_nha_o_chong_bao_theo_qd_48.pdf


https://drive.google.com/file/d/0B_b3yE6qlaJFMWhJekZWMHNpd2M/view?usp=sharing

Các tin khác