Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo Sở Xây dựng tại Công văn số 1029a/SXD-VP ngày 20/7/2021 về tiến hành công khai TTHC lên cổng TTĐT và niêm yết tại bộ phận một cửa cấp huyện, thị xã, thành phố. Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ đăng thông tin công bố lên cổng thông tin điện tử của phòng.
Nội dung đình kèm theo 
https://drive.google.com/file/d/1y2-jHcIVq45cx3v2d7_MoiVYbs5QTD6p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146-h22i3aHRHiSzG1-Vm6JiCsY1rhqVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXHc0Jnnu6FmjqxtJG4KDz1e9ZnF5elz/view?usp=sharing