Công bố Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tam Kỳ

Thực hiện Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ. Theo đó, UBND thành phố Tam Kỳ Tổ chức công bố, phổ biến Quy chế đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ biết, kiểm tra, thực hiện; các nội dung cụ thể theo Quyết định và phụ lục kèm theo
Download:
https://drive.google.com/file/d/1kfiKDlw6kKGAD6lOSy8liMzqwkAQ9xcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouxshfSHRLhcV79jMgxxZiktAe_iyySp/view?usp=sharing

Tin mới

Các tin khác