Công bố đồ án Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050