Thoả thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cổng chào Nông thôn mới xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ

Download: files/341_TB-UBND.pdf