Thỏa thuận địa điểm lập DA khai thác đất lẻ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ

download: files/173-UBND-QLT.pdf

Tin mới

Các tin khác