452-UBND- QLĐT Vv thỏa thuận địa điểm cho TT phát triển quỹ đất Quảng Nam nghiên cứu đầu tư xây dựng KDC tại KP 8, phường An Sơn

download: files/452-_UBND_QLT.pdf