Báo cáo về việc xin phép triển khai xây dựng các Trạm viễn thông Quân sự Viettel tại khu vực thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An

files/BC_132-QLDT.pdf

N
guồn ảnh: http://webdien.com/