THÔNG BÁO THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ GIA HẠN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM THÁNG 7-8

559-TB-UBND TRƯỜNG LÊ VĂN TÁM
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7248&authkey=!AAm4ZVzxB-BJz-4&ithint=file%2cpdf
628_TB-UBND KDC TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG AN PHÚ
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7247&authkey=!AK2oJgmnf_GTCKk&ithint=file%2cpdf
636_TB-UBND TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7246&authkey=!AAgtDtsGTcuDgQk&ithint=file%2cpdf
6
67_TB-UBND NSH KHỐI PHỐ BÀN THẠCH
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7245&authkey=!AOocYMseHSqQG8I&ithint=file%2cpdf
691_TB-UBND NSH KHỐI PHỐ HƯƠNG CHÁNH
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7250&authkey=!AIUmRE2E1FucUzw&ithint=file%2cpdf
1252-UBND-QLDT GIA HẠN TTDD LÊ HỒNG PHONG
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7249&authkey=!ADiXayyxVnRPaIM&ithint=file%2cpdf
1252-UBND-QLDT GIA HẠN TTDD KHAI THÁC QUỸ ĐẤT, BỐ TRÍ TĐC XàTAM THANH
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!7250&authkey=!AIUmRE2E1FucUzw&ithint=file%2cpdf

Khai thác đất lẻ đầu tư XD CSHT phường An Xuân

Download: files/306_TB-UBND.pdf

Thoả thuận địa điểm số 539/TB-UBND ngày 23/6/2014

https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1%212136

Khai thác đất lẻ đầu tư XD CSHT phường An Sơn

Download: files/307_TB-UBND.pdf