V/v giới thiệu mẫu nhà ở phòng tránh bão lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

     

 Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung; Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh; Công văn số 699/SXD-QLHT ngày 24/9/2014 của Sở Xây dựng về giới thiệu mẫu nhà ở phòng tránh bão, lụt.
    Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ gửi mẫu nhà điển hình trên đến UBND các xã, phường giới thiệu cho các đối tượng tham khảo; tùy theo điều kiện thực tế các hộ gia đình có thể tham khảo mẫu nhà truyền thống tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở cho phù hợp với hoàn cảnh từng hộ.
    Phòng giới thiệu mẫu tham khảo qua Qoffice, website của Phòng: http://quanlydothitamky.gov.vn. Kính đề nghị UBND các xã, phường truy cập Qoffice, website của Phòng để tải tài liệu và phổ biến (niêm yết tại trụ sở UBND,…) cho người dân được biết để tham khảo áp dụng xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở trong điều kiện phù hợp.
     Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.
Tải xuống:
files/294_pho_bien_nha_o_chong_bao_theo_qd_48.pdf


https://drive.google.com/file/d/0B_b3yE6qlaJFMWhJekZWMHNpd2M/view?usp=sharing

 

V/v giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở nông thôn trong điều kiện chống chịu bão, lụt.

Được sự thống nhất của Chủ nhiệm dự án (nghiên cứu cho Viện Kiến trúc Bộ Xây dựng) về các mẫu thiết kế nhà ở vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam bộ - Ths, KTS Tô Văn Hùng - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc trường Đại học Bách khoa Đà Nằng, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ đăng tải tài liệu hồ sơ thiết kế (bản vẽ và thuyết minh) liên quan của Chủ nhiệm dự án trên website của Phòng: http://quanlydothitamky.gov.vn; đồng thời, ngày 09/5/2014 cũng tại địa chỉ website này, Phòng đã giới thiệu Tập thiết kế của Sở Xây dựng về nhà ở nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các mẫu thiết kế nêu trên phù hợp với nhà ở nông thôn tại thành phố Tam Kỳ trong điều kiện chống chịu bão, lụt.
Kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm truy cập website của Phòng và tải tài liệu, xem xét phổ biến (niêm yết tại trụ sở UBND,...) cho người dân được biết để tham khảo áp dụng xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở trong điều kiện phù hợp.

Trên đây là ý kiên của phòng Quản lý đổ thị thành phô Tam Kỳ vê việc giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở nông thôn trong điều kiện chống chịu bão, lụt. Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ kính đề nghị UBND các xã, phường quan tâm tổ chức thực hiện./.

Download: http://www.mediafire.com/download/vlia7ge1im9ron0/Nha+o+chong+bao+1.rar
                  http://www.mediafire.com/download/cbvvvlzl9fdi6n6/Mau+nha+o+chong+bao+2.rar
 

Giới thiệu Phòng Quản lý đô thị

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
 
I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.


Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phốthực hiện quản lý nhà nước về: kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão …)                                                     
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao:

a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.

c) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp và thu hồi các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố quy định: phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão …).

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn.

e) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

f) Cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở liên quan.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra, thanh tra và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, thuộc các lĩnh vực được phân công trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động các lĩnh vực được phân công trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

h) Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố. Trực tiếp sắp xếp, bố trí công tác đối với công chức trong phạm vi quản lý.

i) Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Nhiệm vụ quyền hạn cụ thể về lĩnh vực xây dựng:

a) Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phốtrong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc cấp gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn quận theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Ủy ban nhân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo phân cấp.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp.

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.